Group-230

Challenge

O problémech spojených s intimními partiemi se ženy často zdráhají otevřeně mluvit. Víme, jak moc tyto problémy ženy pálí a zároveň jak moc se o tom bojí mluvit. Naším úkolem tedy nebylo nic menšího než bořit tabu ohledně ženské intimity. Konkrétněji: vytvořit vizuální a komunikační styl značky, který bude chápavý, milý, vysvětlující a pochopitelný. A to jak v online tak v offline prostředí, bez toho aniž bychom měnili současný packaging produktů.

Women are often reluctant to talk openly about problems related to intimate parts. We know how much these problems burden women and at the same time how afraid they are to talk about it. So our task was nothing less than to break the taboo of female intimacy. Specifically: to create a visual and communication style of the brand that will be understanding, nice, explanatory and relatable. Both online and offline, without changing the current product packaging.

Group-210
Group-211

O značce Gynella

Gynella poskytuje komplexní intimní péči pro každou ženu. Spadá do portfolia české rodinné farmaceutické firmy Heaton.

V produktovém portfoliu nabízí např. intimní mycí gely, pěny vaginální tobolky, čípky, tablety, doplňky stravy atd. Není ale jen farmaceutickou firmou — snaží se bořit tabu v oblasti ženské intimity, vaginálních zánětů a potíží a snaží se edukovat všechny české a slovenské ženy.

About the brand Gynella

Gynella provides a complex intimate care for women. It belongs to the portfolio of the Czech family pharmaceutical company Heaton.

In its product portfolio, it offers e.g. intimate washing gels, foams, vaginal capsules, suppositories, tablets, dietary supplements, etc. But it is not just a pharmaceutical company — it tries to break taboos in the field of female intimacy, vaginal inflammation and other problems, and tries to educate all Czech and Slovak women.

Mask-Group-117

Solution

Gynella vytváří pocit intimity, důvěry a přátelství.

Je tu pro každou ženu bez rozdílu a na nic si nehraje. Chceme mluvit o věcech otevřeně a vytvářet prostředí, ve kterém se ženy nemusí stydět za své problémy #tamdole. Přišli jsme s řešením které je srozumitelné, v souladu s brandovými hodnotami a napřímo vybízí k otevřené přátelské konverzaci. A to i o těch nejdůvěrnějších problémech.

Gynella creates a feeling of intimacy, trust and friendship.

Gynella is here for every woman without exception. We want to talk about these topics openly and create an environment where women don't have to be ashamed of their issues #downthere. We came up with a solution that is understandable, responds with brand values ​​and directly encourages an open friendly conversation. Even about the most confidential problems.

Image-15

Communication concept

Přítelkyně na druhé straně

Přicházíme s unikátní řešením, které pomáhá palčivou oblast intimní péče efektivně komunikovat. Komunikace jako taková je naprosto klíčová, především pokud jde o takto důvěrné téma. Právě proto jsme pojali celkový rebrand jako konverzaci 1:1 mezi ženou a ženou. Gynella je přítelkyně na druhé straně, která odpoví na každou otázku, ať už se při pomyslném odesílání stydíme sebevíc. Nejen že odpoví, vyslyší nás, pochopí, uklidní a nabídne řešení.

A friend on the other side

We came up with a unique solution that helps to effectively communicate the sensitive area of ​​intimate care. Communication in general is crucial, especially when it comes to such a personal topic. That's why we think of the overall rebrand as a 1:1 conversation between women and women. Gynella is the friend on the other side who will answer every question, even when we are too shy to ask it. Gynella answers, listens, understands, reassures and offer a solution.

Group-208
Group-201
Group-66

Brand’s persona

Kdo je Gynella?

Značka Gynella komunikuje v ich-formě, jako persona - žena Gynella. Pokud si ji představíme jako člověka, je to 43-letá podruhé vdaná žena se dvěmi dětmi. Kamarádská a lidská, vždy mluví otevřeně a upřímně, je prostě svá. Je empatická a má bohaté životní zkušenosti; umí poradit a doporučit.

V životě to nevzdává, nerezignuje, chce bojovat. Je vtipná a vždy vás dokáže povzbudit. Je naší přítelkyní na druhé straně, které můžeme věřit.

Kdo je Gynella?

The Gynella brand communicates in the first form narrative, as a persona - woman Gynella. If we imagine her as a person, she is a 43-year-old woman, married for the second time with two children. Friendly and human, she always speaks openly and honestly, she's just her own. She is empathetic and has a great life experience. She can advise and recommend.

She doesn't give up on life, doesn't resign, she wants to fight. She is funny and can always cheer you up. She is our friend on the other side that we can trust.

Mask-Group-107

Visual solution

Gynella je přítelkyně, které se můžeme se vším svěřit.

Podprahově komunikujeme příjemné pocity spojené s úlevou od bolesti a diskomfortu, které zdravotní problémy #tamdole obnáší. Gynella léčí a přináší úlevu. Vizuální styl je velmi čistý, používáme jemné barvy a soft oblé tvary. Pracujeme s fotografiemi obnažené pokožky, evokujeme lidské teplo a intimitu.

Gynella is a friend we can trust with everything.

Subconsciously, we communicate pleasant feelings associated with relief from pain and discomfort associated with the problems #downthere. Gynella heals and brings relief. The visual style is very clean, we use soft colors and soft rounded shapes. We work with photographs of bare skin, evoking human warmth and intimacy.

New logo

Vizuální identita značky představuje vztah založený na důvěře a pochopení. Nové logo vychází z původního logotypu, který je využíván na současných produktech a balení. Rozšiřuje ho však o komunikační element konverzační bubliny, který odráží otevřenosti a interakci se značkou - ženou - kamarádkou Gynellou.

The brand's visual identity represents a relationship based on trust and understanding. The new logo is based on the original logotype, which is used on current products and packaging. However, it expands it with the communication element of the conversation bubble, which reflects openness and interaction with the brand - a woman - a friend Gynella.

Mask-Group-118
Mask-Group-119

Interaction & conversations ice-breakers

Ve vizuální komunikaci využíváme elementy z virtuální komunikace. Která z nás nikdy v anonymním okně prohlížeče někdy nevyhledávala dotaz, u kterého při odentrování sama začervenala? Gynella tomu naprosto rozumí. V komunikaci tedy pracujeme s vyhledávací lištou, důvěrnými konverzacemi, možnostmi položit anonymní otázky či osobními tipy pro uložení.

We use elements from virtual communication in visual communication. Who among us has never searched for a question in an anonymous browser window that made them blush? Gynella totally understands that. Therefore, we work with a search bar, confidential conversations, opportunities to ask anonymous questions or personal tips for saving.

Group-85
Mask-Group-124
Group-124

Custom brand illustrations

Pro značku Gynella jsme navrhli sérii zjednodušených ilustrací ženských těl. Vizuály zjemňují, dodávají jim intimní nádech a evokují tématiku značky. Ilustrace jsou velmi náznakové a symbolické. Zvolená technika působí jako by postavy byly nakresleny prstem s krémem.

We designed a series of simplified illustrations of women's bodies. They soften the visuals, give them an intimate touch and evoke the theme of the brand. The illustrations are very suggestive and symbolic. The chosen technique looks as if the characters were drawn with a finger with cream.

Group-214

Color palette

Základem nové brandové palety jsou jemné a ženské barvy, především různé odstíny hnědé, béžové a růžové. Tyto barvy vytvářejí uklidňující a harmonický dojem, evokují lidskou kůži. Paleta je doplněna o výrazné barvy, které vycházejí z designu produktů a jejich packagingu. V kombinaci vytvářejí jedinečnou brandovou barevnou paletu, která přispívá k brand recognition a podprahově komunikuje příjemný pocit úlevy, ženskost a intimitu.

The base of the new brand palette are soft and feminine colors, especially various shades of brown, beige and pink. These colors create a soothing and harmonious impression, evoking human skin. The palette is complemented by vivid colors that are based on the products and their packaging. In combination, they create a unique brand color palette that contributes to brand recognition and subconsciously communicates a pleasant feeling of relief, femininity and intimacy.

Group-145
Mask-Group-16
Mask-Group-15

Web redesign

Redesign webu vybízí ke konverzaci

Nový redesign webu vytváří otevřenou platformu, která boří tabu v oblasti ženské intimity. Představuje bezpečné místo, kde se ženy najdou odpovědi na palčivé otázky týkající se všeho #tamdole a samozřejmě konkrétní produkty, které jejich obavy řeší. Design webu klade důraz na přehlednost a příjemnou atmosféru. Podporuje celkovou vizi Gynelly jako komunikativního a otevřeného místa pro ženy, které chtějí být #dolebezstarosti.

Web redesign encourages conversation

The new website redesign creates an open platform that breaks the taboo related to female intimacy. It's a safe place for women to safely find answers to all of their questions about everything #downthere and, of course, specific products that address their concerns. The website design emphasizes clarity and a pleasant atmosphere. It supports the overall vision of Gynella as a communicative and open place for women who want to be #carefree.

before

Group-215
Mask-Group-123

after

Group-216
Image-2
Mask-Group-123
Mask-Group-112
Mask-Group-116-1
gynella-desktop-homepage-v2-1
22-gynella-desktop-pece_na_miru-1
Mask-Group-18

Photography production and art-direction

Kreativní full-service

V rámci agentury NUAGENCÍA (která vznikla propojením brandingového studia Heels Make Deals a produkční agentury Mañana production) jsme se postarali o produkci a art-direkci nových produktových a lifestyle fotografií. Produktové fotografie působí čistě, osobně a intimně. Produkty zobrazujeme ve spojení s ženským tělem, či v rukou na čistém pozadí v brandových barvách. Zobrazujeme všechny ženy všech věkových skupin i vzhledu. Pracujeme také s vizuálními metaforami zdravotních problémů, které Gynella řeší.

Kreativní full-service

As part of the NUAGENCÍA agency (created by connection of the branding studio Heels Make Deals and the production agency Mañana production), we took care of the production and art direction of new product and lifestyle photos. Product photos feel clean, personal and intimate. We display the products in connection with a woman's body or in her hands on a clean background in brand colors. We feature all women of all ages and looks. We also work with visual metaphors of the health problems that Gynella helps to solve.

GRE_5129
GRE_4329
GRE_5261
GRE_3695
GRE_6037
Mask-Group-90
GRE_4789
GRE_4964
Mask-Group-87
GRE_4500

Video production and art-direction

Produktová videa

NUAgencía nemohla chybět ani u produkce a art-direkce videí. Pro Gynellu jsme vytvořili sérii lifestylových spotů, které prezentovaly produkty této značky jako efektivní řešení naléhavých problémů - vše pod záštitou komunikace s kamarádkou Gynellou. Výsledné spoty byly následně publikovány na online platformách a sociálních sítích.

Product videos

NUAgencía was also involved in the video production and art direction. We created a series of lifestyle spots for Gynella, which presented the brand's products as effective solutions to urgent problems - all united under the concept of communication with our friend Gynella. The final spots were published on online platforms and social networks.

#dolebezstarosti

Online & offline

Mask-Group-109
Mask-Group-108
Mask-Group-110
Group-195
Group-219
gynella-macbook-mockup-newwebdesign
Group-204
Mask-Group-115
Mask-Group-114
IMG_8184
Group-68
HEELS MAKE DEALS

Let's transform ideas
into reality together

[contact-form-7 404 "Not Found"]