BRAND IDENTITY |  FEMININE |  LOGO  | PACKAGING DESIGN

Group-184

ABOUT POPONA

Popona is a Czech family-owned business specializing in creating and selling bag organizers and accessories designed to complement luxurious handbags. These meticulously handcrafted organizers are made from high-quality materials and are tailored to fit specific handbag types.

O ZNAČCE POPONA

Popona je česká rodinná značka zabývající se výrobou a prodejem organizérů a doplňků pro luxusní kabelky. Organizéry jsou ručně šité na míru ke konkrétním modelům kabelek a vyráběné z velmi kvalitních materiálů.

Group-171
Mask-Group-59
Mask-Group-24

„Although women are excited about the exquisite design when purchasing luxury handbags, they are often dissatisfied with the unstructured and disorganized interior of the bag,”

says Denisa, the founder and CEO of the Popona brand. says Denisa, founder and CEO of the brand. Popona is the ideal solution.

„Přestože jsou ženy při nákupu luxusní kabelky nadšené nádherným designem, často nejsou spokojené s nestrukturovaným, neorganizovaným interiérem kabelky,” říká Denisa, zakladatelka a CEO značky. Právě pro ně je Popona ideálním řešením.

HEELS MAKE DEALS
REBRAND

Popona has been operating in the Czech market for several years. It manufactures handbag accessories for the world’s most luxurious brands such as Louis Vuitton, Goyard, Chanel, Dior, Hermes, and others. If the customer decides to invest in luxury goods, choosing an organizer is their next logical step. The new visual identity allows Popona to proudly and confidently stand on the same level as these brands.

Connecting with Heels Make Deals was a logical solution – Popona’s target group is women. We created a complex visual identity for Popona that unifies visual communication.

Popona funguje na českém trhu už několik let. Vyrábí sortiment pro kabelky nejluxusnějších světových značek jako je Louis Vuitton, Goyard, Chanel, Dior, Hermes a další. Pokud se zákaznice rozhodnout investovat do luxusního zboží, je pro ně výběr organizéru dalším logickým krokem. A nová vizuální identita umožňuje Poponě hrdě a sebevědomě stát na stejné úrovni jako tyto značky.

Propojení s Heels Make Deals bylo logickým řešením – cílovou skupinou Popony jsou ženy. Pro Poponu jsme vytvořily komplexní vizuální identitu, která sjednocuje vizuální komunikaci.

Mask-Group-20

LOGO & THE IDEA BEHIND

Mask-Group-5

The new logo is based on what Popona is dedicated to — the bag organization system. The first O in the word Popona symbolizes an open purse and one pocket inside. The name POPONA comes from the Hawaiian word for „pocket“.

Nový logotyp příznačně vychází právě z toho, čemu se Popona věnuje — systému organizace kabelek. První O ve slově Popona symbolizuje otevřenou kabelku a uvnitř ní jednu kapsu. Název POPONA vychází z havajského slova označující „kapsu“.

LOGO

heelsmakedeals-popona-logo

The logo is complemented with the subtitle BESPOKE ORGANIZERS ensuring that the brand’s purpose is immediately apparent. It is also possible to use the separate word Popona, or just a reversed significant O as a brand symbol.

Logotyp je doplněn o dovětek BESPOKE ORGANIZERS, aby bylo na první pohled jasné, čím se značka zabývá. Lze ale využívaz i samostatné slovo Popona, nebo pouze otočené signifikantní O jako symbol značky.

Group-201

PALETTE

popona-colorpalette

The color palette consists of tones of brown, from dark to hazel to reddish, which corresponds to the color of quality leather. It also contains light beige shades. Overall, the palette evokes a feeling of luxury and looks elegant.

Barevná paleta se skládá z tónů hnědé, od tmavé po oříškovou až po načervenalou, která koresponduje s barvou kvalitní kůže. Obsahuje i světlé béžové odstíny. Celkově paleta navozuje pocit luxusu a působí elegantně.

Group-185

PATTERNS

The identity is supplemented by patterns based on the main significant shape.

VZORY

Identita je doplněna o vzory vycházející z hlavního signifikantního tvaru.

Group-155
Group-187

PRODUCT DISPLAY

Popona products are luxurious and elegant, and its display on the website should reflect that. We’ve designed a system that simply showcases the product and hints at which handbag the organizer is made for.

PREZENTACE PRODUKTŮ

Produkty značky POPONA jsou luxusní a elegantní, proto by taková měla být i jejich prezentace na webu. Pro jejich showcase jsme navrhli systém, ktery ukáže produkt čistě a jednoduše a napoví pro jakou kabelku je organizér vyroben.

popona-mouseover
Group-154
Group-60-1

TYPOGRAPHY

Fonts are chosen for their elegance and significant character. The main font stands out in the headings, while the second font harmoniously complements the overall visual impression in the text.

TYPOGRAFIE

Fonty jsou vybrány pro jejich eleganci a signifikantní charakter. Hlavní font vyniká v nadpisech, zatímco druhý font harmonicky doplňuje celkový vizuální dojem v textu.

Group-161

Customer reaction to Popona’s rebranding

Reakce zákaznic na rebranding Popony

Mask-Group-45
Mask-Group-44
Mask-Group-46
Mask-Group-47
Mask-Group-49
Mask-Group-41
Mask-Group-48
Mask-Group-18
Group-593
Group-591
Group-594
Group-592

📍 PRAGUE | NEW YORK

HEELS MAKE DEALS